Categories
เศรษฐศาสตร์

ขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์

ของข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ อาจจะเรียกว่า ขอบเขตในกา […]

Categories
เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ คือ อะไร

เศรษฐศาสตร์ คือ ศาสตร์ หรือ วิชาที่ศึกษาถึงวิธีการจัดสร […]