jos55 instaslot88 Pusat Togel Online Slot Gacor Hari Ini หมวดหมู่: เศรษฐศาสตร์ – ครูสังคม.com
Categories
เศรษฐศาสตร์

สิทธิผู้บริโภค

สิทธิผู้บริโภค เป็นเรื่องที่ถูกได้รับรองสิทธิไว้ตั้งแต่ […]

Categories
เศรษฐศาสตร์

การบริโภค

การบริโภค หมายถึง การที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบร […]

Categories
เศรษฐศาสตร์

ปัจจัยการผลิต

ปัจจัยการผลิต หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ผู้ผลิตนำมาผ่านกระบ […]

Categories
เศรษฐศาสตร์

หน่วยธุรกิจ

หน่วยธุรกิจ คือ องค์กร หรืออาจจะเป็นตัวบุคคลเพียงคนเดีย […]

Categories
เศรษฐศาสตร์

หน่วยเศรษฐกิจ

หน่วยเศรษฐกิจ คือ บุคคลหรือองค์กร ที่เป็นผู้ประกอบการ ห […]

Categories
เศรษฐศาสตร์

การผลิต

การผลิต คือ การนำเอาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถ […]

Categories
เศรษฐศาสตร์

ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ทร […]

Categories
เศรษฐศาสตร์

ทรัพย์เสรีและเศรษฐทรัพย์

ในวิชาเศรษฐศาสตร์นั้น ได้แบ่งประเภทของทรัพย์หรือทรัพย์ส […]

Categories
เศรษฐศาสตร์

ระบบเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ คือ สถาบันทางเศรษฐกิจ (Economic System) ที […]

Categories
เศรษฐศาสตร์

ขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์

ของข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ อาจจะเรียกว่า ขอบเขตในกา […]