Categories
ข้อสอบ O-NET

ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ม.6 ปี 2564 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ม.6 ปี 2564 เป็นแบบ 5 ตัวเลือก แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 มี 55 ข้อ ให้เลือกเพียง 1 คำตอบ และส่วนที่ 2 มี 5 ข้อ ให้เลือก 2 คำตอบ