Categories
เศรษฐศาสตร์

หน่วยเศรษฐกิจ

หน่วยเศรษฐกิจ คือ บุคคลหรือองค์กร ที่เป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ โดยเราสามารถแบ่งหน่วยเศรษฐกิจออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

1. หน่วยครัวเรือน

หน่วยครัวเรือน คือ หน่วยเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการที่ คนหนึ่งคนขึ้นไป ได้ทำการตัดสินใจ ที่จะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองหรือกลุ่มของตนเองมากที่สุด ซึ่งหน่วยครัวเรือนนั้นประกอบไปด้วย

 • ผู้ผลิต คือ ผู้ที่มีและใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ มาผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้รับประโยชน์หรือค่าตอบแทนในรูปของ กำไร ดอกเบี้ย ค่าจ้าง ค่าเช่า และอื่น ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายจากการผลิตสินค้าและบริการ คือ ให้ได้รับรายได้สุทธิสูงสุด
 • ผู้บริโภค คือ ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยคาดหวังให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ตนเอง

*** ในหน่วยครัวเรือนทั้งที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคนั้น อาจมีสถานภาพเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคไปพร้อม ๆ กัน แต่ที่มาของรายได้ที่มานำใช้ในการบริโภคนั้น อาจแตกต่างกันไปตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

2. หน่วยธุรกิจ

หน่วยธุรกิจ คือ บุคคลหรือองค์กร ที่เป็นผู้นำเอาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพื่อนำเอาไปเสนอขายให้แก่ผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อทำให้เกิดกำไรหรือรายได้สุทธิสูงสุด

หน่วยธุรกิจนั้น อาจเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขายไปพร้อม ๆ กัน หรืออาจจะไม่ได้เป็นผู้ผลิต แต่เป็นผู้ขายเพียงอย่างเดียวก็ได้ โดยหน่วยธุรกิจนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

 • ธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียว
 • ห้างหุ้นส่วน
 • บริษัท
 • สหกรณ์
 • รัฐวิสาหกิจ

3. หน่วยรัฐบาล

หน่วยรัฐบาล คือ หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมบางอย่างในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยหลัก ๆ คือ เรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยหน่วยรัฐบาลจะมีบทบาทมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจของรัฐนั้น ๆ

แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใด รัฐก็มักจะมีบทบาทในเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา ซึ่งพอจะระบุได้ดังนี้

 • อำนวยความสะดวกปัจจัยพื้นฐาน อาทิ ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน ระบบขนส่ง เป็นต้น
 • จัดหารายได้จากการเก็บภาษีหรืออื่น ๆ เพื่อไว้ใช้จ่ายในการบริการจัดการและพัฒนา
 • บริหารจัดการทรัพยากรในประเทศให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
 • อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด เรื่อง หน่วยเศรษฐกิจ

 1. จงบอกนิยามของหน่วยเศรษฐกิจ
 2. กลุ่มของหน่วยเศรษฐกิจมีกี่กลุ่ม อะไรบ้าง
 3. หน่วยครัวเรือนมีลักษณะเป็นอย่างไร จงอธิบาย
 4. หน่วยธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจ แบ่งออกได้เป็นกลุ่ม อะไรบ้าง
 5. หน่วยรัฐบาลมีบทบาทหรือหน้าอะไรบ้างในระบบเศรษฐกิจ

ข้อสอบ เรื่อง หน่วยเศรษฐกิจ

 1. ข้อใดต่อไปนี้ คือ นิยามของหน่วยเศรษฐกิจ
  ก. บุคคลหรือองค์กร ที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  ข. บุคลากรของประเทศที่ดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
  ค. บริษัทและห้างร้านที่ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ค้าขาย
  ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 2. ข้อไม่ใช่หน่วยเศรษฐกิจ
  ก. หน่วยครัวเรือน
  ข. หน่วยธุรกิจ
  ค. หน่วยรัฐบาล
  ง. เป็นหน่วยธุรกิจทุกข้อ

 3. หน่วยเศรษฐกิจข้อใดทำหน้าที่ในการเชื่อมความสัมพันธ์ขององค์กรต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ
  ก. หน่วยรัฐบาล
  ข. กรรมการบริษัท
  ค. ผู้บริการหน่วยงาน
  ง. ถูกทุกข้อ

 4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน่วยธุรกิจ
  ก. บริษัท
  ข. ห้างหุ้นส่วน
  ค. รัฐวิสาหกิจ
  ง. เป็นหน่วยธุรกิจทุกข้อ

 5. ข้อใดเป็นหน้าที่ของหน่วยรัฐบาล
  ก. แข่งขันทางธุรกิจกับเอกชน
  ข. เชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยธุรกิจอื่นๆ
  ค. เรียกคืนทรัพยากรทั้งหมดกลับมาเป็นของรัฐ
  ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

เฉลยข้อสอบ

1) ง. 2) ง. 3) ก. 4) ง. 5) ข.