Categories
เศรษฐศาสตร์

หน่วยธุรกิจ

หน่วยธุรกิจ คือ องค์กร หรืออาจจะเป็นตัวบุคคลเพียงคนเดียว ที่เป็นผู้นำเอาปัจจัยการผลิต มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ แล้วนำเอาไปเสนอขายกับผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้เกิดกำไรหรือรายได้สุทธิสูงสุด

หน่วยธุรกิจตามนิยามในข้างต้นที่มีอยู่ในปัจจุบัน พอจะแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี้

1. ธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียว เป็นธุรกิจที่มีรูปแบบไม่ซับซ้อน การจัดตั้งธุรกิจทำได้ง่าย การบริหารงานมีความคล่องตัวสูง สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทันที เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าของเพียงคนเดียวและผลกำไรก็เป็นของเจ้าของเพียงคนเดียว

2. ห้างหุ้นส่วน เป็นหน่วยธุรกิจที่ประกอบด้วยหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือกันในการดำเนินธุรกิจตลอดจนผลกำไร แบ่งออกเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจำกัด

3. บริษัท เป็นหน่วยธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป แบ่งออกเป็นบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน

4. สหกรณ์ เป็นหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งโดยกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกหรือผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

5. รัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด ธุรกิจส่วนใหญ่ที่รัฐจะเข้าไปดำเนินธุรกิจ จะเป็นธุรกิจประเภทสาธารณูปโภค อาทิ ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น

ในบรรดาหน่วยธุรกิจทั้ง 5 ประเภท ธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัท มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาผลกำไร ส่วนสหกรณ์และรัฐวิสาหกิจ เป็นธุรกิจที่มิได้แสวงหาผลกำไรเป็นหลัก

แบบฝึกหัด เรื่อง หน่วยธุรกิจ

 1. หน่วยธุรกิจมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
 2. ห้างหุ้นส่วนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
 3. ประเภทของบริษัทมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
 4. วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งสหกรณ์คืออะไร
 5. ธุรกิจที่รัฐวิสาหกิจมักเป็นผู้ดำเนินธุรกิจ คือ ธุรกิจประเภท

ข้อสอบ เรื่อง หน่วยธุรกิจ

 1. หน่วยธุรกิจมีทั้งหมดกี่ประเภท
  ก. 3 ประเภท
  ข. 4 ประเภท
  ค. 5 ประเภท
  ง. 6 ประเภท

 2. หน่วยธุรกิจประเภทใด ที่ต้องมีหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คน
  ก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  ข. บริษัท
  ค. สหกรณ์
  ง. รัฐวิสาหกิจ

 3. สหกรณ์ เป็นหน่วยธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นหลัก
  ก. เพื่อจัดกำไรให้แก่สมาชิก
  ข. เพื่อช่วยเหลือเพื่อสมาชิก
  ค. เพื่อแสวงหาเงินทุนในการผลิต
  ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 4. การจัดตั้งบริษัท ต้องมีสมาชิกอย่างน้อยกี่คนถึงสามารถจัดตั้งได้
  ก. 1 คน
  ข. 2 คน
  ค. 7 คน
  ง. 10 คน

 5. รัฐวิสาหกิจ คือ หน่วยธุรกิจที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่าจำนวนเท่าใด
  ก. หนึ่งในสามของหุ้นทั้งหมด
  ข. ครึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด
  ค. มากกว่าครึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด
  ง. เป็นเจ้าของหุ้นทั้งหมด

เฉลยข้อสอบ

1) ค. 2) ก. 3) ข. 4) ค. 5) ค.