Categories
เศรษฐศาสตร์

ปัจจัยการผลิต

ปัจจัยการผลิต หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ผู้ผลิตนำมาผ่านกระบวนการการผลิต จนกระทั่งออกมาเป็นสินค้าหรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยในวิชาเศรษฐศาสตร์นั้น ได้แบ่งปัจจัยการผลิตออกเป็น 4 อย่างด้วยกัน ดังนี้

1. ที่ดิน

ที่ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญ เป็นที่มาของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ น้ำมัน ถ่านหิน เป็นต้น ที่ดินก่อนให้เกิดการผลิตอย่างอื่น เช่น ใช้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ผลิต เป็นที่เกิดอาหารโดยธรรมชาติที่ดินที่อุดมสมบูรณ์หรืออยู่ในย่านชุมชนจะมีราคาแพง

2. แรงงาน

แรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การใช้แรงกาย หรือสติปัญญา ทักษะความชำนาญต่างๆ ในการมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดผลผลิต หรือการทำงานทุกชนิดที่ก่อให้เกิดผลผลิต

3. ทุน

หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการผลิตสินค้าและบริการ ที่เรียกว่า สินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักร โรงงาน เครื่องสูบน้ำ รถไถนา จอบ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิต

4. ผู้ประกอบการ

หมายถึง ผู้ที่นำเอาที่ดิน ทุน แรงงาน มาดำเนินการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค ผู้ประกอบการเป็นผู้ใช้ความรู้และความสามารถในการบริการงาน บริหารงานบุคคล การวางแผน การวางนโยบาย การประสานงาน การวางนโยบายในการดำเนินงานของธุรกิจ การซื้อ วัตถุดิบ การผลิตสินค้าออกสู่ตลาด และการขายสินค้าให้ได้กำไร

แบบฝึกหัด เรื่อง ปัจจัยการผลิต

 1. จงระบุนิยามของปัจจัยการผลิตให้สมบูรณ์ตามความเข้าใจของตนเอง
 2. ปัจจัยการผลิตแบ่งออกเป็นกี่อย่าง อะไรบ้าง
 3. แรงงาน เป็นปัจจัยการผลิตที่แบ่งออกได้เป็นกี่อย่าง อะไรบ้าง
 4. เพราะเหตุใด “ผู้ประกอบการ” ถึงเป็นปัจจัยการผลิตด้วยเช่นกัน
 5. หากขาดปัจจัยการผลิตข้อใดข้อหนึ่ง กระบวนการผลิตจะเกิดขึ้น “ได้” หรือ “ไม่ได้” (พร้อมให้เหตุผลประกอบคำตอบที่เลือก)

ข้อสอบ เรื่อง ปัจจัยการผลิต

 1. นิยามในข้อใดต่อไปนี้ ตรงกับนิยามของปัจจัยการผลิตมากที่สุด
  ก. สิ่งต่าง ๆ ที่ถูกนำมาดำเนินการการผลิตจนออกมาเป็นสินค้า
  ข. แร่ธาตุในดินที่ถูกขุดขึ้นมาเพื่อนำมาขายเป็นสินค้า
  ค. ช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง
  ง. ตรงกับนิยามของปัจจัยการผลิตทุกข้อ

 2. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยการผลิต
  ก. ที่ดิน
  ข. แรงงาน
  ค. ผู้ประกอบการ
  ง. เป็นปัจจัยการผลิตทุกข้อ

 3. ข้อใดต่อไปนี้ ตรงลักษณะของปัจจัยการผลิตที่เรียกว่า “ทุน” มากที่สุด
  ก. พละกำลังของคนงาน
  ข. เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
  ค. ผู้ทำหน้าที่บริหารการผลิต
  ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 4. ผู้ประกอบการ คือ ใคร
  ก. เจ้าของกิจการที่ลงทุนการผลิต
  ข. ผู้จัดการโรงงานที่คอยดูแลการทำงาน
  ค. ผู้นำปัจจัยการผลิตมาดำเนินการการผลิต
  ง. เป็นผู้ประกอบการทุกข้อ

 5. ข้อใดต่อไปนี้ หากขาดแล้วจะไม่สามารถทำให้ดำเนินการผลิตได้
  ก. ที่ดิน
  ข. แรงงาน
  ค. ทุน
  จ. ขาดไม่ได้ทุกข้อ

เฉลยข้อสอบ

1) ก. 2) ง. 3) ข. 4) ค. 5) ง.