Categories
เศรษฐศาสตร์

ทรัพย์เสรีและเศรษฐทรัพย์

ในวิชาเศรษฐศาสตร์นั้น ได้แบ่งประเภทของทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างออกไปจากวิชากฎหมาย ซึ่งในวิชาเศรษฐศาสตร์นั้น ได้แบ่งทรัพย์ออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ 1) ทรัพย์เสรี และ 2) เศรษฐทรัพย์

1. ทรัพย์เสรี (Free Goods)

ทรัพย์เสรี ถูกเรียกในอีกชื่อว่า “ทรัพย์ไร้ค่า” ที่ถูกเรียกอย่างนั้นก็เป็นเพราะลักษณะเฉพาะของมัน กล่าวคือ ทรัพย์เสรี คือ ทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของ ไม่มีมูลค่า ไม่ต้องซื้อหรือแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มา เป็นทรัพย์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ขาดแคลน หรือมีไม่จำกัด เป็นทรัพย์ที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ อาทิ แสงแดด ลม อากาศ น้ำฝน เป็นต้น

ด้วยลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น จึงทำให้ทรัพย์ที่มีลักษณะดังกล่าวถูกเรียกว่าทรัพย์เสรี หรือทรัพย์ไร้ค่า แต่ในปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก ทรัพย์เสรี หรือทรัพย์ไร้ค่าเหล่านี้ อาจจะไม่ได้เป็นทรัพย์เสรีอีกต่อไป

2. เศรษฐทรัพย์ (Economic Goods)

เป็นทรัพย์ที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับทรัพย์เสรีทั้งหมด กล่าวคือ เศรษฐทรัพย์ คือ ทรัพย์ที่มีเจ้าของ มีมูลค่า ต้องซื้อหรือแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ เป็นทรัพย์ที่มีอยู่อย่างจำกัด ขาดแคลน อาทิ ที่ดิน บ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ เสื้อผ้า ยารักษาโรค เป็นต้น

ตารางเปรียบเทียบทรัพย์เสรีกับเศรษฐทรัพย์

ทรัพย์เสรีหรือทรัพย์ไร้ค่าเศรษฐทรัพย์
ไม่มีเจ้าของมีเจ้าของ
มีเป็นจำนวนมากมีน้อย ขาดแคลน
ไม่มีมูลค่ามีมูลค่า
ไม่ต้องซื้อหรือแลกเปลี่ยนต้องซื้อหรือแลกเปลี่ยน
แสงแดด ลม อากาศ น้ำฝน เป็นต้นที่ดิน บ้าน รถยนต์ เสื้อผ้า เป็นต้น

แบบฝึกหัด เรื่อง ทรัพย์เสรีและเศรษฐทรัพย์

 1. ทรัพย์ในวิชาเศรษฐศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
 2. ทรัพย์เสรีมีอีกชื่อเรียกว่าอะไร
 3. ทรัพย์เสรีมีลักษณะอย่างไร
 4. เศรษฐทรัพย์มีลักษณะอย่างไร
 5. จงยกตัวอย่างของทรัพย์เสรีและเศรษฐทรัพย์มาอย่างละ 3 ข้อ

ข้อสอบ เรื่อง ทรัพย์เสรีและเศรษฐทรัพย์

 1. ข้อใดคือทรัพย์ในวิชาเศรษฐศาสตร์
  ก. ทรัพย์เสรี
  ข. เศรษฐทรัพย์
  ค. ผิดทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
  ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

 2. ลักษณะต่อไปนี้ข้อใด คือ ลักษณะของทรัพย์เสรี
  ก. ไม่มีมูลค่า
  ข. ต้องทำการซื้อขาย
  ค. มีอยู่อย่างจำกัด
  ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของเศรษฐทรัพย์
  ก. เป็นทรัพย์ที่มีเจ้าของ
  ข. มีอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ขาดแคลน
  ค. ต้องทำการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มา
  ง. ถูกทุกข้อ

 4. ข้อใดต่อไปนี้คือทรัพย์เสรี
  ก. แสงแดด
  ข. น้ำฝน
  ค. อากาศ
  ง. เป็นทรัพย์เสรีทุกข้อ

 5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เศรษฐทรัพย์
  ก. สายลม
  ข. รถยนต์
  ค. บ่อน้ำมัน
  ง. เครื่องใช้ไฟฟ้า

เฉลยข้อสอบ

1) ง. 2) ก. 3) ข. 4) ง. 5) ก.