Categories
ข้อสอบ O-NET

ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ม.6 ปี 2564 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ม.6 ปี 2564 เป็นแบบ 5 ตัวเลือก แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 มี 55 ข้อ ให้เลือกเพียง 1 คำตอบ และส่วนที่ 2 มี 5 ข้อ ให้เลือก 2 คำตอบ

ตอนที่ 1 : (ข้อที่ 1-55) แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้อง

1. หลักการของพระพุทธศาสนาเน้นในเรื่องทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ไม่ทำอะไรเกินตัว ทำแต่พอดี พอเหมาะ พอสม ไม่มากจนเกินไป ในขณะเดียวกันก็ไม่น้อยจนเกินไปจนทำให้ลำบาก ซึ่งนับเป็นหลักการสำคัญอย่างหนึ่งที่รองรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากข้อความข้างต้น ทางสายกลางในพระพุทธศาสนาตรงกับหลักธรรมข้อใด

Correct! Wrong!

2. มีหลักพุทธธรรมหลายข้อที่ถือว่าเป็นหลักการที่รองรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และหนึ่งในพุทธธรรมที่สำคัญอีกหลักการหนึ่งคือ “สัปปุริสธรรม 7” โดยเฉพาะข้อ “มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ” ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทที่ว่า “ความพอเพียงนี้ก็แปลว่าความพอประมาณ”

จากข้อความข้างต้น สุภาษิตข้อใดแสดงถึงการมีคุณธรรมข้อมัตตัญญุตา

Correct! Wrong!

3. การพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพุทธศาสนามองคนกับสิ่งแวดล้อมว่า “คนต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน” ซึ่งจัดเป็นวิธีคิดแบบคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เป็นนายเหนือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนาเชิงพุทธศาสนาที่เรียกกว่า “ภาวนา (การพัฒนา)”

จากข้อความข้างต้น “การพัฒนาที่เน้นให้คนมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน” ตรงกับหลักภาวนา (การพัฒนา) ข้อใด

Correct! Wrong!

Advertisement

4. ใครใช้จ่ายทรัพย์ไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

Correct! Wrong!

5. ข้อใดจัดเป็นธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนา

Correct! Wrong!

6. มุสลิมคนใดต้องถือศีลอดตามหลักศาสนาอิสลาม

Correct! Wrong!

Advertisement

7. ใครคือผู้ใช้แนวการแสวงหาโมกธรรมของพระพุทธเจ้ามาพัฒนาชีวิตได้ถูกต้อง

Correct! Wrong!

8. เหตุการณ์ใดไม่ได้ปรากฏอยู่ในวันวิสาขบูชา

Correct! Wrong!

9. บุคคลในข้อใดจัดเป็นอภัพพบุคคล ประเภทบุคคลที่ห้ามอุปสมบทแบบเด็ดขาด

Correct! Wrong!

Advertisement

10. นายดำ : วันพระหน้านี้เราอยากจะถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เราต้องทำอย่างไร

นายแดง : เธอต้องเตรียมอาหารคาวและหวาน หรือผลไม้ก็ได้ แถ้วไปถวายที่วัดในช่วงเวลาก่อนเพล

นายดำ : เราต้องทำอย่างไรในการถวายพระ

นายแดง : !!!???

หากนักเรียนเป็นนายแดง จะแนะนำนายดำตามข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

Correct! Wrong!

11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้ากับพระเยซูคริสต์

Correct! Wrong!

12. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายหนึ่งยืมรถจักรยานจากนายสอง โดยตกลงว่าจะคืนรถจักรยานให้ในวันที่ 10 มกราคม 2564 ต่อมาหลังครบกำหนดส่งคืน นายหนึ่งไม่ได้คืนรถให้นายสอง แต่ได้ขายรถคันดังกล่าวให้นายสามเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยนายสองรู้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ว่านายหนึ่งขายรถตนให้นายสามไปแล้ว นายสองจะต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนอย่างช้าที่สุดวันใด เพื่อไม่ให้คดีขาดอายุความ

Correct! Wrong!

Advertisement

13. นายหนึ่งอยู่กรุงเทพมหานคร ส่วนนายสองอยู่จังหวัดแพร่ นายหนึ่งและนายสองได้ส่งโทรสาร (Fax) ติดต่อกันเพื่อซื้อไม้แกะสลักโดยติดต่อกันดังนี้

นายหนึ่ง : มีไม้แกะสลักขายไหม ตามรูปแบบที่ส่งมาให้ และราคาชิ้นละเท่าไหร่

นายสอง : มี ราคาชิ้นละ 200 บาท

นายหนึ่ง : ซื้อ 1,000 ชิ้นได้ไหม แต่ขอราคาชิ้นละ 180 บาท

นายสอง : ได้ แต่ชิ้นละ 190 บาท

นายหนึ่ง : ตกลง และช่วยคัดชิ้นสวย ๆ นะ

สัญญาระหว่างนายหนึ่งและนายสองเกิดขึ้นที่ใด มีเนื้อหาตามข้อใด

Correct! Wrong!

14. ตามหลักกฎหมายที่ระบุว่า “ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท” ในกรณีที่นายเอ โกรธนายบีเนื่องจากนายบียืมเงินของตนแล้วไม่ใช้คืน นายเอจึงชี้หน้าด่านายบีว่า “ไอ้ชาติชั่ว ลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่”

ข้อใดถูกต้อง

Correct! Wrong!

15. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามข้อใด

Correct! Wrong!

Advertisement

16. การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องส่งเสริมแนวทางการอนุรักษ์บนหลักการใดเป็นสำคัญ

Correct! Wrong!

17. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมไทยที่รับมาจากกลุ่มวัฒนธรรมของชนชาติอื่น

Correct! Wrong!

18. ในทางรัฐศาสตร์ ข้อใดถูกต้อง

Correct! Wrong!

Advertisement

19. ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฐานะหรือพระราชอำนาจใด เป็นพระเกียรติยศอันไม่ใช่พระราชอำนาจที่สามารถใช้ด้วยพระองค์เองได้อย่างแท้จริง

Correct! Wrong!

20. ข้อใดกล่าวถึงอิทธิพลของระบอบเสรีประชาธิปไตย (liberal democracy) ที่มีต่อประชาชนในเรื่องความเสมอภาคไม่ถูกต้อง

Correct! Wrong!

ใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 21-22

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ รัฐชาติกำลังกลายรูปสู่รัฐตลาดโดยผิวเผิน อาจดูคล้ายการเพิ่มอำนาจแก่กาคสังคมหรือเป็นการขยายตัวสู่ประชาธิปไตย แต่ในความเป็นจริงแล้ว สภาพการณ์นี้เท่ากับเป็นการถ่ายเทอธิปไตยหลายส่วนของรัฐไปสู่กลไกตลาดเสียมากกว่า

21. จากสถานการณ์ดังกล่าว สร้างความเสื่อมแก่อุดมคติหรือแนวคิดสำคัญทางการเมืองยกเว้นข้อใด

Correct! Wrong!

Advertisement

22. จากสถานการณ์และสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ข้อใดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับหลักการของระบอบประชาธิปไตย

Correct! Wrong!

23. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นปัจจัยทุนหรือสินค้าทุนตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์

Correct! Wrong!

24. การสูงขึ้นของราคาหน้ากากอนามัยในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เกิดขึ้นใหม่ ๆ ในแทบทุกประเทศมาจากสาเหตุใดมากที่สุด

Correct! Wrong!

Advertisement

25. เมื่อกลุ่ม OPEC ประกาศลดปริมาณการผลิตน้ำมันลง ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น ส่งผลต่อตลาดน้ำมันเบนซินซึ่งถือเป็นสินค้าจำเป็นของไทย โดยราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินในประเทศสูงขึ้นอย่างมากและมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนในประเทศ

จากสถานการณ์ข้างต้น ถ้ารัฐบาลต้องการช่วยเหลือผู้บริโภคน้ำมันเบนซิน รัฐบาลควรใช้มาตรการตามข้อใด

Correct! Wrong!

26. กำหนดลักษณะต่าง ๆ ของตลาดสินค้าและบริการ ดังนี้

ก. มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก

ข. ผู้ผลิตไม่มีอำนาจในการกำหนดราคา

ค. สินค้ามีความแตกต่างกัน แต่ใช้แทนกันได้

ง. การเข้าหรือออกจากตลาดเป็นไปอย่างเสรี

จ. มีอุปสรรคในการเข้าหรือออกจากตลาด

ฉ. การเข้าหรือออกจากตลาดเป็นไปอย่างเสรี

ช. ในระยะยาวหน่วยผลิตไม่มีกำไรเกินปกติ

ข้อใดเป็นลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีความเหมือนกับตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

Correct! Wrong!

27. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสหกรณ์ในประเทศไทย

Correct! Wrong!

Advertisement

28. ข้อใดคือสาเหตุหลักที่มีการอัญเชิญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Correct! Wrong!

29. เงินเฟ้อที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน เป็นสาเหตุของเงินเฟ้อในข้อใด

Correct! Wrong!

30. รัฐบาลจะก่อหนี้สาธารณะเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด

Correct! Wrong!

Advertisement

31. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

Correct! Wrong!

32. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ขององค์การการค้าโลก

Correct! Wrong!

33. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ปล่อยให้ค่าเงินเป็นไปตามกลไกของตลาดหรือเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของเงินสกุลนั้นที่ทำงานได้ในระดับหนึ่ง โดยธนาคารกลางมีหน้าที่ดูแลตลาดเงินให้มีความเหมาะสมตามความเป็นจริงของตลาดเงิน เป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบใด

Correct! Wrong!

Advertisement

34. “การสร้างพระมหาปราสาทสำเร็จได้ยกยอดเมื่อวันศุกร์ เดือน 4 ขึ้น 10 ค่ำ ปีมะโรง ฉศก จุลศักราช 1146” เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราชใด

Correct! Wrong!

35. การศึกษาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ในข้อใดที่สามารถใช้พระราชพงศาวดาร ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์เป็นหลักฐานได้

Correct! Wrong!

36. ข้อใดไม่ใช่เหตุปัจจัยโดยตรงของการเกิดรัฐโบราณในดินแดนประเทศไทยช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 18

Correct! Wrong!

Advertisement

37. ข้อใดไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการดำเนินการเลิกระบบทาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Correct! Wrong!

38. นายกรัฐมนตรีไทยท่านใดที่ไม่ได้พ้นจากตำแหน่งจากการทำรัฐประหาร

Correct! Wrong!

39. ข้อใดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20

Correct! Wrong!

Advertisement

40. อิทธิพลของพราหมณ์-ฮินดู สามารถพบได้ชัดเจนที่สุดในเกาะใดในอินโดนีเซีย

Correct! Wrong!

41. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการปฏิบัติเกษตรกรรม

Correct! Wrong!

42. ผลของการสำรวจทางทะเลของนักเดินเรือคนใดที่เป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาทระหว่างสเปนกับโปรตุเกสจนนำไปสู่การลงนามในสนธิสัญญาทอร์เดซิลลาสใน ค.ศ. 1494 มากที่สุด

Correct! Wrong!

Advertisement

43. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1789

Correct! Wrong!

44. ข้อใดไม่สัมพันธ์กับการเมืองระหว่างประเทศสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

Correct! Wrong!

45. ลักษณะภูมิประเทศในข้อใดไม่ได้เกิดจากแรงกระทำจากภายในโลก

Correct! Wrong!

Advertisement

46. ที่ดินที่มีความสมบูรณ์ มีหญ้านานาชนิด เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ พบได้ทางตอนกลางของทวีปอเมริกาเหนือ ปริมาณฝนเฉลี่ย 25-50 เซนติเมตรต่อปี อากาศร้อนในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวเย็นในฤดูหนาว คือ ชีวนิเวศแบบใด

Correct! Wrong!

47. ภูเขาแบล็คฟอเรสต์ (Blackforest) ในประเทศเยอรมนีเกิดจากกระบวนการแปรสัณฐานเป็นลักษณะใด

Correct! Wrong!

48. ข้อใดเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มน้อยที่สุด

Correct! Wrong!

Advertisement

49. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของภัยแล้ง

Correct! Wrong!

50. การตั้งถิ่นฐานที่มีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางและล้อมรอบไปด้วยบ้านเรือนในเขตที่ราบกว้างใหญ่ในแถบทวีปเอเชีย เป็นการตั้งถิ่นฐานรูปแบบใด

Correct! Wrong!

51. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการกระจายของประชากรโลก

Correct! Wrong!

Advertisement

52. ข้อใดไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Correct! Wrong!

53. กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นนวัตกรรมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ปัญหาใด

Correct! Wrong!

54. การต่อต้านการลักลอบนำเข้าขยะพลาสติกที่มีการปนเปื้อนสารพิษอันตรายเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงตามอนุสัญญาในข้อใด

Correct! Wrong!

Advertisement

55. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพายุหมุน

Correct! Wrong!

ตอนที่ 2 : (ข้อที่ 56-60) แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 2 คำตอบที่ถูกต้อง

56. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของศาสนา

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

57. ข้อใดอธิบายความหมายของวัฒนธรรมได้ถูกต้อง

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Advertisement

58. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับใช้นโยบายการคลังในการแก้ปัญหากรณีประเทศมีภาวะเงินเฟ้อสูง

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

59. ข้อใดไม่ใช่ผลที่เป็นรูปธรรมจากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชาติของพระมหากษัตริย์ไทย

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

60. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ม.6 ปี 2564 พร้อมเฉลย