Categories
เศรษฐศาสตร์

ขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์

ของข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ อาจจะเรียกว่า ขอบเขตในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 สาขาใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ 1) เศรษฐศาสตร์จุลภาค และ 2) เศรษฐศาสตร์มหภาค

1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics)

เป็นการศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยเศรษฐกิจขนาดย่อย อาทิ การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ผลิต เจ้าของปัจจัยการผลิต หรือหน่วยธุรกิจขนาดใดขนาดหนึ่ง (ธุรกิจเจ้าของคนเดียว, หจก., บริษัท)

หรือสามารถสรุปได้ง่ายๆ เลยว่า เศรษฐศาสตร์จุลภาค เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ การผลิต การบริโภคและการแลกเปลี่ยน ซึ่งทำให้ขอบเขตเนื้อหาสาระของเศรษฐศาสตร์จุลภาคเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

 • การผลิต : หน่วยธุรกิจ, ปัจจัยการผลิต, ลำดับขั้นในการผลิต, ปัญหาพื้นฐานของการผลิต และพฤติกรรมของผู้ผลิต เป็นต้น
 • การบริโภค : พฤติกรรมของผู้บริโภค, แนวทางในการบริโภคให้เกิดประโยชน์สูงสุด, สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
 • การแลกเปลี่ยน : วิวัฒนาการหรือประเภทของการแลกเปลี่ยน, ตลาดและกลไกราคาหรือกลไกตลาด เป็นต้น

2. เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics)

เป็นการศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ตรงกันข้ามกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค คือ เป็นการศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจ โดยเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค ได้แก่

 • เศรษฐกิจระหว่างประเทศ : การค้าระหว่างประเทศ ดุลการค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ และการรวมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น
 • การเงิน : นิยาม ประเภทของเงิน หน้าที่ของเงิน มูลค่าของเงิน การลดค่าเงิน ปริมาณของเงิน ภาวะทางการเงิน เป็นต้น
 • การธนาคาร : ธนาคารกลางแห่งประเทศ สถาบันทางการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนนโยบายทางด้านการเงิน เป็นต้น
 • การคลัง : บทบาทและหน้าที่ของการคลังของประเทศ รายรับ รายจ่าย หนี้สาธารณะ ตลอดจนนโยบายทางด้านการคลัง เป็นต้น
 • รายได้ประชาชาติ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ(Gross National Product: GNP)
 • การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น

ถึงแม้ว่า “ขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์” จะถูกแบ่งเป็น 2 สาขาใหญ่ ๆ ที่สามารถเห็นความแตกต่างได้ค่อนข้างชัดเจน แต่ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนั้น จะต้องศึกษาและใช้ทั้ง 2 สาขาควบคู่กันไป

แบบฝึกหัด เรื่อง ขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์

 1. ขอบข่ายหรือสาขาของวิชาเศรษฐศาสตร์มีกี่สาขา อะไรบ้าง
 2. เศรษฐศาสตร์จุลภาค ว่าด้วยเรื่องของอะไร
 3. เศรษฐศาสตร์มหภาค ศึกษาเกี่ยวกับอะไร
 4. จงระบุตัวอย่างเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคมาให้มากที่สุด
 5. จงระบุเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์มหภาคมาอย่างน้อย 5 ข้อ

ข้อสอบ เรื่อง ขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์

 1. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์
  ก. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  ข. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
  ค. เศรษฐศาสตร์จุลภาค
  ง. เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจ

 2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับ Microeconomics
  ก. กลไกราคา
  ข. หนี้สาธารณะ
  ค. ธนาคารกลาง
  ง. ภาวะทางการเงิน

 3. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ Macroeconomics
  ก. มูลค่าของเงิน
  ข. ปัจจัยการผลิต
  ค. รายได้ประชาชาติ
  ง. นโยบายทางด้านการคลัง

 4. หนี้สาธารณะ เกี่ยวกับข้อใดต่อไปนี้
  ก. เศรษฐศาสตร์จุลภาค
  ข. เศรษฐศาสตร์มหภาค
  ค. Macroeconomics
  ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

 5. กลไกราคา เกี่ยวกับข้อใดในตัวเลือกของข้อที่ 4

เฉลยข้อสอบ
1) ค. 2) ก. 3) ข. 4) ง. 5) ก.